....................................., dnia .....................................

Monk Sandals Kalina Żaczek

ul. Wrocławska 4

55-050 Rogów Sobócki

Adres do zwrotu przesyłki:

Monk Sandals

ul. Chopina 29/2

55-050 Sobótka

e-mail: biuro@monksandals.pl

tel.: +48 721 293 708

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

....................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

....................................................................................................................

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

Nazwa usługi:

...................................................................................................................................................

................................

...................................................................................................................................................

................................

Data zawarcia umowy:

...................................................................................................................................................

................................

Oświadczam, że moje prawo odstąpienia dotyczy umowy, bezpośrednio związanej z moją

działalnością

gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru

zawodowego, wynikającego

w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. TAK |

NIE

Z poważaniem

.....................................

Reklamacja

....................................., dnia .....................................

Monk Sandals Kalina Żaczek

ul. Wrocławska 4

55-050 Rogów Sobócki

Adres do wysyłki:

Monk Sandals

ul. Chopina 29/2

55-050 Sobótka

e-mail: biuro@monksandals.pl

tel.: +48 721 293 708

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

...................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

...................................................................................................................

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt

............................................................................................... jest wadliwy.

Wada polega na:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

żądam:

wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

obniżenia ceny towaru o kwotę .....................................

(słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o

zwrot

podanej kwoty na konto

............................................................................................................... /

przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na

konto ............................................................................................................... /przekazem

pocztowym

na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją

działalnością gospodarczą,

a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego,

wynikającego w

szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. TAK | NIE

Z poważaniem

.....................................

*niepotrzebne skreślić