Odstąpienie od umowy:

Monk Sandals Danuta Łężniak
ul. Chopina 29/2
55-050 Sobótka
e-mail: biuro@monksandals.pl
tel.: +48 721 293 708

....................................., dnia .....................................Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

....................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

....................................................................................................................


Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

Nazwa usługi:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

...................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że moje prawo odstąpienia dotyczy umowy, bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. TAK | NIE

Z poważaniem.....................................

Reklamacja towaru

Monk Sandals Danuta Łężniak
ul. Chopina 29/2
55-050 Sobótka
e-mail: biuro@monksandals.pl
tel.: +48 721 293 708

....................................., dnia .....................................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

...................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

...................................................................................................................

Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt

............................................................................................................................................................ jest wadliwy.

Wada polega na:

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... /przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)


Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. TAK | NIE

Z poważaniem


.....................................


*niepotrzebne skreślić